فیلتر ممنوع!

ضرب و شتم دو تن از زندانیان و خانواده‌هایشان در زندان رجایی شهر

طی روز چهارشنبه مسئولان سالن ملاقات زندان رجایی شهر خانواده و دو تن از زندانیان سنی مذهب این زندان بنام جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

IMG225-225x300

 طی روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ماموران سالن ملاقات زندان رجایی شهر با خانواده جمشید و جهانگیر دهقانی دو تن از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر درگیر شده و ایشان را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند.

یکی از زندانیان اهلسنت در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «اﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ بعد ﺍﺯ ۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﯼ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ این موضوع ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و سپس ﺑﺎ فحش ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﮐﻤﺎﻟﯽ، ﮔﻮﺩﺯﯼ ﻭ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ روبرو می‌شود و ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ مسئول ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.»

این منبع همچنین گفت: «ﻫﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺣﻖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ با این حال ماموران نخواستند اجازه دهند این دو زندانی اهلسنت بیشتر از ۱۰ دقیقه ملاقات کنند. خانواده ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻭﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.»

وی در ادامه بیان داشت: «این درگیری ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﮐﻪ شامل ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ همراه شد و ماموران ﺑﺎ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﻥ، آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ می‌دهند ﻭ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎض توهین آمیز و تهدید به اعدام جمشید و جهانگیر، خانواده‌ها ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.»

وی در پایان گفت: «ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﺑﺎﺭﻫﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺳﻨﯽ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻗﺰﻝ ﺣﺼﺎﺭ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻭ ﺍذﯾﺖ ﻭ آﺯﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯿﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﺷﺘﻢ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ. ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ۱۰ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ به همین دلیل ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻃﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪهیم.»

منبع

0 thoughts on “ضرب و شتم دو تن از زندانیان و خانواده‌هایشان در زندان رجایی شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *