فیلتر ممنوع!

امیر شکیب - امیرشکیب - Amir Shakib

از «دریاخوار» تا «گردن‌گیر»: مشاغل تازه‌ خدماتی در ایران

هر از چند گاهی در رسانه‌ها و گفت‌وگوهای عمومی از بروز مشاغل تازه‌ خدماتی در ایران سخن گفته می‌شود. این مشاغل ناشی از تحولات تکنولوژیک یا تاثیر و تاثر دیگر جوامع نیستند و عمدتا در ده سال اخیر پیدا شده‌اند. کمیت و کیفیت آنها هر چه باشد از تحولی در نظام اجتماعی و اقتصادی در جامعه…