فیلتر ممنوع!

امیر شکیب - Amir Shakib

۹۰ درصد روحانیون در ایران بیکارند!!!!

حسن ربانی، رئيس مرکز خدمات حوزه‌های علميه از بيکاری ۹۰ درصد روحانيون ايران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری حوزه، آقای ربانی، جمعه چهارم ارديبهشت، گفته که «۱۰ درصد از روحانيون را روحانيونی تشکيل می‌دهند که در ارگانی شاغل هستند» و از اينکه «اکثريت مردم تنها اين ۱۰ درصد را می‌بينند و همه روحانيون را…