برچسب‌ها: دولت تدبیر و امید

وقتی حسن روحانی روضه میخواند

در زمانی که مردم ایران زیر فشار گرانی ها و تحریم ها دارند دست و پنجه خورد میکنن، و همینطور عدم امنیت دست و صورت زن و بچه مردم در اسید در حال سوختن هست. واقعا باید از رئیس دولت تدبیر و امید پرسید که آیا واقعیه چند صد سال پیش که بیشتر شبیه دوئل…