فیلتر ممنوع!

پنجمین تجمع بی مجوزعوامل انصار با حمایت کامل پلیس درتهران

درحالی که تجمعات مردمی در تهران واصفهان در طی روزهای گذشته دراعتراض به بی اعتنایی حکومت به پدیده اسید پاشی و خشونت سازمان یافته علیه زنان با خشونت، سرکوب و بازداشت همراه بود، روزگذشته انصارحزب الله پنجمین تجمع غیرقانونی خود را در میدان امام حسین تهران برگزار کردند و به خط و نشان کشیدن برای…